เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ? ไม่ใช่ปัญหา คอร์สพื้นฐานของเราจะช่วยปรับพื้นฐานให้กับคุณ เพิ่มความมั่นใจในในการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการสื่อสาร และสร้างทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ให้คุณสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดีขึ้น เข้าใจ มั่นใจ และมีพื้นฐานที่ดีพอสำหรับการเรียนขั้นต่อไป ระยะเวลาในการเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย ประมาณ 1-3 เดือน

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน
สัปดาห์ที่ 1
คำนาม
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำนาม ประเภทของคำนาม
- ใช้คำนามให้ถูกต้อง สามารถแยก Common Noun vs. Proper Noun
- Abstract and Concrete Nouns
- Countable and Uncountable Nouns
- Collective Nouns


สัปดาห์ที่ 2
คำนาม และ คำสรรพนาม
- Number of Nouns
- Possessive Nouns
- Examples of Pronouns
- Pronoun Antecedents
- Personal Pronouns


สัปดาห์ที่ 3
คำสรรพนาม คำกริยา
- Object Pronouns
- Personal Pronouns vs Object Pronouns
- Possessive Nouns
- Action Verbs
- To be Verbs


สัปดาห์ที่ 4
คำกริยา และ Tense ต่างๆ
- Simple Present Tense and its Function Time Expressions
- Simple Present Tense (Review)
- Simple Past Tense and Time Expressions
- Simple Future Tense (Will/Shall) and Time Expressions
- Review on Mixed Tenses


สัปดาห์ที่ 5
คำคุณศัพท์ และ ประโยค
- ตัวอย่างของคำคุณศัพท์ / การอธิบายสิ่งต่างๆ Describing Nouns
- Degrees of Adjectives (Basic Rules)
- ประโยคประเภทต่างๆ เช่น
   a. Declarative
   b. Interrogative
   c. Imperative
   d. Exclamatory
- Yes/No Questions
- Wh- Questions


สัปดาห์ที่ 6
- การแนะนำตัวเอง
- การเข้าสังคม (การทักทายและบอกลา)
- งานอดิเรก ความสนใจ ความสามารถ
- เวลา
- ภาพยนต์


สัปดาห์ที่ 7
- ดนตรี
- หนังสือ
- สัตว์
- ผู้คน
- อาหาร


สัปดาห์ที่ 8
- บ้านเกิด
- สถานที่ท้องถิ่น
- โรงเรียน/ที่ทำงาน
- ต่างประเทศ
- การท่องเที่ยว